Žabičky

Ve třídě Žabiček se na Vás těší paní učitelky Eva, Marie a paní asistentka Gizela

Třídní vzdělávací program 2022/2023

            "Žabák Koumák nápad má, copak s námi vyzkoumá            aneb 

věda není žádná nuda."

Děti se prostřednictvím postavičky žabáka Koumáka budou hravou, nenásilnou formou seznamovat s okolním prostředím, které je pro ně blízké, osvojí si elementární poznatky využitelné pro další učení a životní praxi. Spolu s ním budou pozorovat, zkoumat, experimentovat a objevovat dosud nepoznané, přicházet na kloub

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí a mnohému se naučit. Velkým pomocníkem žabákovi budou knihy:

" Experimenty doma i venku", která je rozdělena na čtyři části:

  • Jevy kolem nás
  • Chemie je všude
  • Naše smysly
  • Přírodě na stopě

"Žabák Jeroným, vynálezce bez bázně a hany"

" Proč? Jak?"

Nedílnou součástí projektu bude i praktické provádění pokusů, badatelská činnost s aspektem názornosti, především zábavnou formou. Děti se dozvědí, jak věci fungují, proč se tak děje a uvědomí si i různé souvislosti. Budou si moci mnohé vyzkoušet a rozvíjet tak všech 5 smyslů. Chceme tak aplikovat především prožitkové učení, probouzet dětskou zvídavost a zážitek z objevování. Tím také budeme podporovat pocit sounáležitosti, přátelství, radosti ze společného úspěchu a zároveň rozvíjet zodpovědnost při dodržování domluvených pravidel.

Vyvážené činnosti spontánní i řízené mají charakter hry a vycházejí z potřeb dětí. Střídáme formy individuálního, skupinového i frontálního vzdělávání.  

Vždy budeme mít primárně na paměti bezpečnost dětí. Volíme pouze takové experimenty, u kterých toto dodržíme.

Děti se rovněž seznámí s důležitými pomůckami, které jim pomohou při zkoumání - lupa, mikroskop, dalekohled, globus atd. Pro zpestření děti občas přivítají plyšovou postavičku některého z vědců např. Alberta Einsteina, Leonarda da Vinci a další.

V části Přírodě na stopě se zaměříme na poznávání živočichů, rostlin, přírodních jevů a doplníme vybranými pokusy. Děti se naučí vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Při této příležitosti vyzdvihneme také význam péče a ochrany životního prostředí (environmentální a ekologická výchova).

Společně také projdeme čtyřmi ročními obdobími a jejich zákonitostmi.

Názorně nám poslouží kruhová obruč, znázorňující celý rok s 12 barevnými objímkami, kam budeme postupně " šroubovat" plastové makety barevných žárovek podle barvy ročního období.

  • podzim- červená
  • zima - modrá
  • jaro - zelená
  • léto - žlutá

Náš Žabák Koumák bude mít své místo u magnetické tabule s didaktickými obrázky k aktuálním tématům.

Bude nám dělat společnost i v komunitním kruhu, kam se každý den svoláme písní "Hopsa, hejsa dokola, žabák Koumák nás volá!" (text jako příloha) 

Kromě toho je také zobrazený v chodbě na okně, kde se v jeho knize objevů rodiče dozvědí, jaká témata právě probíráme, kdy začínají a končí. I brýle budeme žabákovi vyměňovat podle barvy ročního období, které právě probíhá. Neopomene pracovat i s třídním kalendářem a upozorňovat děti na důležité události roku a tradice.

Při celoročním projektu budeme kromě vhodných didaktických pomůcek a obrázků využívat knihy, encyklopedie, časopisy, internetové zdroje aj. Pravidelně plánovat vycházky, poznávací výlety, divadla a akce v MŠ.

O plánovaných akcích budeme pravidelně informovat rodiče v aplikaci Twigsee a na nástěnkách.

Evaluace

TVP budeme průběžně vyhodnocovat a upravovat podle toho se nám osvědčilo, na co děti dobře reagovaly. Na základě tohoto hodnocení přizpůsobíme TVP potřebám a zájmům dětí.

Těšíme se na příjemně prožitý školní rok a na vzájemnou spolupráci.

Literatura:

Andreas H. Schmachtl : "Žabák Jeroným"

" Proč? Jak? "největší objevy v dějinách

" Experimenty doma i venku"

Zpracovaly: Eva Doubravová a Marie Pachlová