Berušky

Ve třídě Berušek se na Vás těší paní učitelky Dana, Jana  a paní asistentka Dana 

Třídní vzdělávací program školní rok 2022-2023

"Duhový svět objevů a vynálezů"

Zpracovaly: Dana Žáková, Jana Hubálková 

Úvod

Námětem pro Třídní vzdělávací program (TVP) "Duhový svět objevů a vynálezů"je poznávání světa prostřednictvím objevování jeho zákonitostí, zkoušením nových aktivit, tak zvaným prožitkovým učením a seznamováním se se současně známými technologiemi přiměřenými věku předškoláka.

Prostřednictvím příběhu o zvídavém chlapci a jeho kamarádech, pomoci, pevné vůli, překonávání překážek a podporováním myšlení, děti pochopí přesné zákonitosti žití, osobnostního rozvoje každého jedince. Podobu světa budeme vnímat prožíváním, humornými situacemi, se kterými se každodenně setkáváme. Rádi bychom v TVP zachytili rozmanitost, barevnost "našeho" světa, zprostředkovali a uchopili co nejvíce informací, které dětem usnadní orientaci v "dospěláckem" světě.  

Hlavní záměry TVP

Hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry a tvořivosti podnítíme dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě i světu, který ho obklopuje. Chceme dětem na příkladech předvádět jak zvládnout praktický život, ukázat, jak věci fungují. Vycházíme z Rámcového programu, podle kterého jsme "průvodci" životem dítěte nikoliv mentory, tj. povedeme děti k řešení úkolů a ne k poučování. Nabízením různých příležitostí k seberealizaci, pozitivní motivací je povedeme k přemýšlení, chápání světa kolem sebe. Experimentováním s novými technologiemi a zapojením všech smyslů podnítíme přirozený proces poznávání.

Jen tak si začnou uvědomovat samo sebe, uspokojeny svými úspěchy a tím co dokáží. Budeme se snažit, aby na konci předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, být samo sebou, ale zároveň se i přizpůsobit životu v sociální komunitě, neboť my všichni jsme součástí multikulturní společnosti.

Pro tento námi vytyčený hlavní záměr chceme získat důvěru a spolupráci rodičů, neboť bez nich by nebyly prožitky úplné.

Naším společným motem pro rozvoj přirozeného vzdělání by pro nás mělo být:

"Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě.

A naopak - ruka je to, co - poháněno hlavou - něco tvoří.. NĚCO UCHOPIT, A PAK POCHOPIT". 

Realizace TVP

Průvodci našeho "Duhového světa objevů a vynálezů" budou knihy Zuzany Pospíšilové "Štěpánův podivuhodný stroj" a Kláry Smolíkové "Alva". V obou knihách malí chlapci jsou velmi zvídaví, rádi vymýšlejí a experimentují s předměty a sestavují podivuhodné stroje, vynálezy, které jim umožňují se rychleji pohybovat v prostoru a prožívat různá dobrodružství.

Štěpán na prázdninách u dědečka a babičky objeví na tajemné půdě tzv. stroj času, hodiny, které nefungují, ale různým skládáním jeho součástek se mu podaří stroj rozpohybovat. Jeho nadšení podnítilo jeho zájem o další sestavování kouzelných strojků, které umožňují další poznávání světa a hlavně dělají lidem radost.

Přemýšlení a používání rukou k sestavování a objevování je v souladu s principem, který jsme si předsevzali v "Hlavním záměru TVP", tj. ruka rozvíjí hlavu a hlava pohání ruku.

Stroj času si představíme jako "kolo", kolo, které bylo vymyšleno k pohánění všeho vpřed. Usnadňuje pohyb, bude nás posunovat po pomyslném mostě mezi prožitkem a skutečností a tím poznávat barevný, duhový svět, který chceme objevovat prostřednictvím volených integrovaných bloků. Máme připraveno mnoho didaktických, polytechnických i programovatelných pomůcek. Samozřejmě nás náš časostroj (plastika pověšená ve třídě) provede koloběhem přírody, vesmíru, ustálenými zvyky, které se v našich životech opakují (co zažívali rodiče, budou zažívat i jejich děti).

Denně se budeme setkávat v komunitním kruhu u ubrusu s motivy kruhů, keramickými kroužky, které si společně vyrobíme, evokujícími částečky stroje času, budou postupně do sebe zapadat tak, aby děti pochopily, že i když jsou každé jedinečné, jsou součástí společenské kultury. Využijeme metod prožitkového učení a kolektivních tvořivých činností umožňující rozvoj myšlení, představ, fantazie, emocí a zároveň rozvíjely svoji osobnost v empatické rovině, tj. měly pochopení pro druhého. Vycházíme z požadavků na rozvoj osobnosti dítěte při přípravě předškoláčků na vstup do ZŠ. Zde budeme ctít Desatero předškoláka (viz MŠMT nebo web MŠ " Předškolák").

Říkadlo ke každodennímu setkání v komunitním kruhu:

                Kolo se točí pořád vpřed,  ale nikdy nazpátek. 

         Kdo chce objevovat svět, musí si hrát a vytvářet. 

 Přidat trochu smíchu, zpěvu, mračit se tu nedovedu. 

 Kouzelnou klikou zatočíme, co asi dnes objevíme?

                                 Kdo to ví? ČASOSTROJ NÁM ODPOVÍ. 


Keramické práce: Dana Žáková