Berušky

Ve třídě Berušek se na Vás těší paní učitelky Dana a Markétka

Třídní vzdělávací program školní rok 2021-2022

"S Bruncvíkem a českým lvem naší zemí putujem"

Zpracovaly: Dana Žáková, Markéta Merglová

Úvod
Námětem pro tvorbu Třídního vzdělávacího programu jsou "Staré pověsti české" zpracované pro pochopení předškolních dětí, které nám přiblíží nejen poznatky o vlasti, ve které žijí, ale i jak vznikala.
Zavedou nás do doby, kdy ještě neexistovala digitální technika, moderní vybavení, lidé si museli vystačit s jednoduchými, ale praktickými a účinnými životními dovednostmi. Tím chceme dětem nejen na příbězích, ale také na praktických dovednostech ukázat, že opravdový život spočívá v samostatnosti, chytrosti, vytrvalosti a nebojácnosti vyzkoušet nové věci.
Základem všeho však je, že běh světa má sice určitá pravidla a zákonitosti, ale pro člověka je nejdůležitější naučit se být sám (sama) sebou.

Hlavní záměry TVP
Hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jehož prostřednictvím hry, zážitku a tvořivosti podnítíme dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě i světu, který ho obklopuje. Vycházením z Rámcového programu, podle kterého TVP tvoříme, jsme "průvodci" životem dítěte nikoliv mentory, povedeme děti k řešení úkolů a ne k poučování, budeme nabízet různé příležitosti k seberealizaci, pozitivní motivací je povedeme k přemýšlení, chápání světa kolem sebe.
Na příkladech z pověstí si ukážeme, že lidé musí spolu spolupracovat, aby se dala vytvořit fungující společnost, která je základ státu, tj. pomáhat si, vytvářet prostor k porozumění, respektovat děti jiných národností, s různými handicapy.
Budeme se snažit, aby na konci předškolního období děti získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, měly touhu naplnit své schopnosti, ale zároveň se i přizpůsobit životu v sociální komunitě, neboť my všichni jsme součástí multikulturní společnosti.
Pro tento námi vytyčený hlavní záměr chceme získat důvěru a spolupráci rodičů, neboť bez nich by nebyly prožitky úplné (viz popis návrhu spolupráce v Realizaci TVP).

Realizace TVP
Každý národ má své pověsti, které se otiskly do celé jeho kultury. Ani náš není výjimkou. Určitě jste se s některými z nich už potkali. Třeba při výletě na místa, která jsou s příběhy pověstných postav spojená. My jsme pro děti dali dohromady vyprávění o úplných začátcích existence národa českého.
Celoroční projekt "Po stopách českého lva" jsme založili na Starých pověstech českých, konkrétně na pověsti O Bruncvíkovi.
Hlavními postavami, které nás budou provázet je Bruncvík a lev, který je zároveň státním symbolem.
Bruncvíkova postava bude příkladem odvahy, touhy po objevování a poznávání všeho nového (prostředí, lidí), nebát se neznámého, má smysl pro spravedlnost a víru, že když chci, všechno dokážu.
Lev je příkladem věrnosti, odvahy, síly.
TVP je rozpracován tak, aby měly děti možnost se na základě pověstí seznámit nejen s historií, ale i s tématy jim blízkými (Barvy podzimu, Jak se peče chleba, Historické tančení, Poznávání léčivých rostlin s kněžnou Kazi, Horymír a jeho věrný kůň Šemík). Pokusíme se jim názorně převést abstraktní pojmy do reálné podoby, např. domov, přátelství, statečnost, odvaha, poctivost, zrada.
Je založen na pověstech, tudíž nejde o pohádkový příběh, ale o kulturní dědictví vycházející i z historicky dochovaných a ověřených poznatků zejména o postavách Karel IV, Václav IV.
Využijeme metod prožitkového učení a kolektivních tvořivých činností, aby měly možnost rozvoje
myšlení, představ, fantazie, emocí a zároveň rozvíjely svoji osobnost v empatické rovině, tj. měly
pochopení pro druhého, k jiným kulturním zvyklostem a jejich respektování.
Nabyté znalosti budeme převádět také do dramatizační roviny (např. výstup na horu Říp, jak Bivoj
nese divočáka, Bruncvík rozmlouvá se lvem - maňáskem).
Ve II. pololetí zařadíme pracovní listy s tématikou a pokusíme se o vytvoření jednoduchého leporela.
Neopomeneme vše zasazovat do reálného života a pozorování přírodních změn, seznamování s tradicemi a poznáváním nejen našeho hlavního města Prahy, ale i zajímavých míst celé naší země (u cizinců jejich země).
To bude velká výzva pro rodiče, bez jejichž pomoci by nebyl plán dokonalý. Oslovíme je, aby se s námi na projektu podíleli pořízením fotografie z navštíveného místa a popiskem, které zašlou buď prostřednictvím e-mailu zastupkyně@msdetskyusmev.cz nebo Whatsappem (pí zástupkyně Iva Pohořalá (737 131 614) případně již vytištěným obrázkem, což si budeme moci prohlédnout nejen my ve třídě a povídat si o zážitku, ale i další zúčastnění na zabezpečeném webu.
Máme ve třídě interaktivní tabuli, na níž si prohlédneme krásná navštívená místa.
Předlohou nám jsou knihy "Putování starými pověstmi českými" (Vladimíra Slavíková), "Staré pověsti české" převyprávěné Alexandrou Niklíčkovou.
Další knihy, které nám pomohou projekt obohatit a se kterými budeme postupně pracovat:
"Sídla českých panovníků" (Stanislava Jarolímková), "Osobnosti českých dějin" (Jana Eislerová),
"Řemesla" (Klára Smolíková), ALBI "Staré pověsti české".
Vycházíme z požadavků na rozvoj osobnosti 4,5 letých dětí a k přípravě předškoláčků na vstup do ZŠ. Zde budeme ctít Desatero předškoláka (viz MŠMT nebo web MŠ " Předškolák").
Denně se budeme setkávat v komunitním kruhu u ubrusu s motivy Prahy, keramickými hlavičkami lvíčka a rytíře Bruncvíka, přiléhavým říkadlem, které zmotivuje děti ke zvídavosti:
Bruncvík a s ním věrný lev,
objevují spolu svět.
Poznávají krajiny i lidi,
všemu možnému se diví.
Jak nám pověst přikazuje,
nebojme se toho, co nového je.
S odvahou jak Bruncvík, lev,
objevujte s nimi svět.
Bruncvíka, lva, horu Říp včetně dalších postav z pověstí vytvořila pí učitelka Dana Žáková z keramiky a jsou umístěny na výstavě se spojovací chodbě mezi budovami. Děti kolem nich procházejí, postavy mají každá svůj příběh, se kterým se seznámí. Postupem během školního roku budou doplňovány o další a též vytvořené dobové nádoby, které dříve lidé používali (viz foto).