Sluníčka

Ve třídě Sluníček se na Vás těší paní učitelka Broňa  a pan učitel Martin

Třídní vzdělávací program školní rok 2022/2023

                             " Být průzkumníkem - to je věc!                             V tom nejlepší je náš Ferda Mravenec"


Známá firma Ferda, ten kuli Ferda, všechno zná.

Práce všeho druhu, tam jde mu k duhu, výdrž má.

Na kytaru válí, zpívá ze všech sil,

tak pojď, půjdem s ním.

A všechno zvládnem snáze, když nás bude víc,

stále víc a víc, no tak dej si říct

spousta nápadů, parta kamarádů.

S minimální výbavou putujem za zábavou,

pojď si hrát a dej se k nám.

Ferda otvírá svůj krám.


TVP a s ním spojená témata stojí na:

1. objevujeme po celý rok živou a neživou přírodu a změny s ní související

2. upevňujeme a podporujeme prosociální chování dětí (pomoc druhému, kamarádství, spolupráce, socializace, vzájemná komunikace)

3. rozvoj environmentální inteligence (experimenty, pokusy, objevování, zkoumání, uplatnění poznatků do praktického života, správné chování k přírodě, ochrana životního prostředí, vážit si přírody a jejich darů pro člověka)

4. posílení a upevňování estetického cítění a uměleckého projevu dětí (výtvarné tvoření, kreativní tvoření s netradičními materiály, zpívání, recitace, dramatizace)

Celým rokem nás bude provázet Ferda Mravenec a jeho přátelé z hmyzí říše (Beruška, Brouk Pytlík, Kobylka a další dobří známí kamarádi).

Ferda Mravenec nás seznámí s celým rokem (každé roční období bude mít svoji přidělenou barvu). Ve třídě je vytvořeno velké mraveniště. Do mraveniště se budou přidávat obrázky připomínající téma, o kterém si s dětmi budeme právě povídat.

Obrázky budou v mraveniště přibývat postupně tak, jak se děti budou seznamovat s jednotlivými tématy. Ta se budou odvíjet jak od změn v přírodě související se střídáním ročních dob, tak i od změn ve společnosti během roku (sv. Martin, příchod Mikuláše a čerta, oslava Vánoc, Tři králové, Masopust, Velikonoce...).

  • podzim v mraveništi - oranžová
  • zima v mraveništi- modrá
  • jaro v mraveništi - zelená
  • léto v mraveništi - červená

Děti se seznámí s Ferdou Mravencem a jeho kamarády, o kterých si budeme po celý rok číst z knížky (Ondřej Sekora - Ferda Mravenec).

Z knihy se dozvíme mnoho poznatků, dovedností, schopností, které jsou důležité pro správné uvažování a myšlení dítěte předškolního věku. Naučíme se mnoho nového. Poznáme dobro, zlo, charakterové vlastnosti jednotlivým postav, ponaučení.

Dále děti poznají z knihy důležitost kamarádství, fair-play, být upřímný a čestný, umět si navzájem podpořit a pochválit, být dobrým kamarádem.

REALIZACE

Každý den se budeme setkávat s dětmi v komunitním kruhu s Ferdou Mravencem a vítat se básničkou.

Ferda Mravenec děti naučí objevovat svět, zkoumat lidské tělo, živou a neživou přírodu, změny v ročních obdobích (koloběh vody v přírodě, střídání světla a tmy během dne v konkrétních ročních obdobích, změny teplot).

Forma výuky pro děti bude realizována individuálně, skupinově, kooperativně a týmově. Po řízených činnostech dbáme na osobní prožitek každého dítěte. Denně děti budou dostávat otázky typu: Jaká činnost se jim dneska ve školce líbila? Co se nového naučily? Co je zaujalo? Co by si přály nového naučit, dozvědět či vyzkoušet atd. Naopak se dětí budeme ptát, v čem se necítily dobře, co jim dělalo problém, kdy se bály zapojit do a konkrétních aktivit atd. Děti budeme pečlivě pozorovat při aktivitách, společně konzultovat a zapisovat pokroky dětí. Ve třídě klademe důraz na formativní hodnocení - co se nám povedlo nového děti naučit, co děti zaujalo a bavilo, jaké typy aktivit jsou oblíbené a méně oblíbené, podporovat rozvoj dětí, dbát na individuální a osobnostní rozvoj dítěte, stmelovat kolektiv, prohlubovat prosociální chování a dbát na pohodovou atmosféru ve třídě. Vše budeme pečlivě zaznamenávat - evaluace jednotlivých vzdělávacích témat, diagnostika dětí.

Společně prožitkovým učením si děti vyzkoušejí zábavné tradiční i netradiční pokusy a experimenty. Vše si budeme názorně ukazovat. O všem si budeme povídat.

Děti tak budou mít možnost vidět na mraveništi, jak se střídají čtyři roční období a poznají z obrázku, o čem jsme si povídaly a co se dozvěděly nového.

Předškoláci se seznámí s názvy měsíců, dnů, budou znát a orientovat se v časovém období roku a jeho proměn.

Jakmile se v mraveništi objeví červený obrázek, bude to pro děti znamení, že se již blíží konec školního roku a budou prázdniny.

Vypracovali: Bronislava Kočková, Bc. Martin Šedivý