Motýlci

Ve třídě Motýlků se na Vás těší paní učitelky Iva, Jana a paní asistentka Jana 

Třídní vzdělávací program školní rok 2022 - 2023

                       " S vědou a pokusy budeme si hrát,                              s Kubíkem Šikulíkem svět kolem poznávat"

Třídní motto            "Ve třídě jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi.

Budeme si spolu hrát, zpívat, zkoumat, pracovat..."

Hlavní záměr TVP

V rámci hlavního celoročního tématu naší MŠ s názvem "Hezky dětsky, vědecky...",  

 jsme si jako průvodce školního roku vybrali:

kluka Kubíka Šikulu a jeho kamarádku Aničku

Motivační předlohou je knížka Lenky Rožkovské "Kubík Šikulík" (nakladatelství Grada).

Společně s ní využijeme i náměty "Anička s Kubou experimentují" z projektu Ekoškolka (sdružení Tereza).

Rodiče budou o veškerých aktivitách a aktuálních tématech informováni skrz kouzelné baňky, které budou umístěny v šatně na informační nástěnce.

Prostřednictvím postaviček Kubíka a Aničky se děti v průběhu roku pomocí vlastního experimentování seznámí se základními vědními obory jako je např. přírodověda (čtyři roční období, základy přírodních zákonitostí apod.), historie (významné svátky, lidové tradice), umění (výtvarné, hudební, dramatické...), matematika, fyzika, chemie (jednoduché pokusy...) a mnohé další.

Hlavním záměrem je vytvoření vhodného, podnětného a obsahově bohatého prostředí, jenž prostřednictvím hry, fantazie a tvořivosti podnítí dětský zájem o ovládání dovedností, získávání zkušeností a rozvíjení schopností porozumět sobě, kamarádům i světu, který nás obklopuje. Nenásilně se budeme snažit zapojit děti do každodenních činností v MŠ. Chceme je vést k samostatnosti, vzájemné pomoci, úctě.

Budeme se snažit upevňovat smysl pro spolupráci, rozvíjet intelektuální schopnosti a poznatky. Děti samy budou hledat odpovědi na otázky. A tak se v naší školce pomalu stanou malými debrujáry. (Debrujár = mladý člověk zajímající se o pochopení různých jevů a zákonitostí, které jsou mu předkládány nenucenou formou zábavných pokusů z různých oblastí vědy, techniky a ekologie.)

Bereme každé dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pro všechny děti je nejdůležitější nejbližší rodina. Proto bude naší snahou, pomocí společných akcí, vtáhnout do dění ve třídě i je.

Hlavním cílem je PROVÉST DĚTI ÚSPĚŠNĚ ODBODÍM ADAPTACE v mateřské škole. Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a dětmi, získáváním nových kamarádů a příjemných společných zážitků. Po základní adaptaci dětí, je naším cílem probouzet v nich přirozenou touhu po získávání poznatků a vědomostí z různých oblastí lidského života, osvojení si základních společenských hodnot, získání schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Všechny činnosti by měly být vyvážené, s pravidly a pokud možno formou HRY, což je nepřirozenější aktivita dětí předškolního věku.

Realizace TVP

Každé ráno se děti po příchodu přihlašují pomocí připevnění své značky do kouzelné baňky (kdo odpočívá) nebo unikajících bublin (kdo jde v poledne) umístěné na dveřích do třídy. Toto zároveň slouží i jako přehled pro přípravu postýlek - tento způsob se nám už dávno dobře osvědčil, neboť jak děti, tak i my máme přehled, kdo jde v kolik domů a předcházíme tak případným zmatkům či slzičkám. :-)

Po ranní svačince se s dětmi přivítáme v komunitním kruhu, kde se společně pozdravíme říkankou doprovázenou pohybem:

"Dobré ráno, dobrý den, dneska máme prima (nějaký tematický) den,

dobré ráno, dobrý den, spolu si ho užijem!"

Po ranním pozdravení nás přivítá Kubík a seznámí nás s novým tématem a následující činností.

Budeme se snažit vytvářet prostředí plné důvěry, hravého tvoření a experimentování a tím přiblížíme dětem zákonitosti tohoto světa, přírodního i společenského.

Třídní pravidla:

  • Zvonečkové
  • Želvičkové
  • Sluníčkové
  • Skřítkovské
  • Vykřičníkové

Pravidla jsou doplněná obrázky, aby bylo pro děti jednodušší poznat, o jaké pravidlo se jedná. Tištěná třídní pravidla jsou doplněná i plyšovými maňásky, se kterými se budeme seznamovat v rámci prvních dnů ve školce.

METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:

Vyvážené činnosti spontánní i řízené mají charakter hry a vycházejí z potřeb dětí. Střídáme formy individuálního, skupinového i frontálního vzdělávání.

Z metod například používáme prožitkové, situační i kooperativní učení, budeme zařazovat různé pokusy a experimenty...

I my "dospěláci" se neustále snažíme vzdělávat a hledat nové metody a nápady, vzájemně se radíme.

V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU BUDEME SLEDOVAT A VYHODNOCOVAT:

  • individuální vývoj každého dítěte
  • dotazník - před vstupem do MŠ (vyplní rodiče)
  • průběžné sledování projevů dětí - poznámky ze vzniklých situací - průběžné hodnocení zlomových situací
  • portfolio dítěte - průběžně
  • evaluace témat a tematických celků - integrovaných bloků z pohledu dětí i nás

Budeme se snažit vést děti k tomu, aby zvládaly pojmenovat to, co se jim líbilo a co ne. Aby postupně dokázaly vyjadřovat svoje pocity, emoce, přání....

TVP budeme průběžně vyhodnocovat a upravovat podle toho se nám osvědčilo, na co děti dobře reagovaly. Na základě tohoto hodnocení přizpůsobíme TVP potřebám a zájmům dětí.

Při naší práci se snažíme řídit tímto citátem:

"Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás" (R. Fisher)

Integrované bloky

(témata, projekty) budou vycházet z ročních období i dění kolem nás. Pomocí nich budeme plnit úkoly z RVP (Rámcového vzdělávacího programu)

V přehledu budou témata napsána orientačně v širším rozsahu. Budeme z nich vycházet, ale aktuálně se budeme přizpůsobovat situaci ve třídě, kolem nás apod. Vždy zkusíme zařadit nějakou vhodnou kapitolu z knížky, jako motivaci.

Zpracovaly: Iva Pohořalá a Jana Hozmanová