Angličtina

Angličtina probíhá na každé třídě 2× v týdnu (dle rozvrhu tříd, informace u pí učitelek).

Výuka je rozdělena do dvou vyučovacích hodin formou: 1× ranních her a 1× řízené činnosti.

Jedna "vyučovací" hodina trvá 30 minut. Proč právě těchto 30 minut? Ukázaly to naše zkušenosti - tato doba je přesně tak dlouhá na to, aby děti byly soustředěné a zároveň se dokázaly naučit něco nového. Kratší doba není efektivní a delší časový úsek je pro děti v tomto věku příliš náročný. Každá hodina probíhá podle vzorového plánu, který lektor následně přizpůsobuje probírané látce.

Lektoři anglického k nám docházejí z jazykové školy Spěváček.


Vzorový plán hodiny (30 minut)

Aktivita

Přivítání, pozdravení, docházka


Zopakování z minulé hodiny


Uvedení nového tématu


Nová slovíčka, fráze

Písnička, básnička

Hry k danému tématu

Zopakování nových slovíček / frází

Rozloučení, pozdrav

Materiály a pomůcky

Kartičky s obrázky, omalovánkové sešitky, obrázky z učebnice aj.

Kartičky s obrázky, omalovánkové sešitky, obrázky z učebnice aj.

Kartičky s obrázky, omalovánkové sešitky

Audio CD aj.

Audio CD, obrázky

Pexeso, kartičky s obrázky, hračky aj.

Kartičky s obrázky, omalovánkové  sešitky

Hračky aj.

Čas

1 min


3 min

5 min

7 min

5 min

5 min

3 min

1 min


Na základě metodiky (Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I.), kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze za účelem podpory realizace programu Národního plánu výuky cizích jazyků v předškolním vzdělávání, musí výuka angličtiny u předškolních dětí zejména akceptovat přirozená vývojová specifika dětí této věkové kategorie. Metodika uvádí základní principy jazykové výuky v předškolním věku, kterými se v Jazykové škole Spěváček řídíme v rámci vzdělávání předškolních dětí.

Jsou to následující principy:


Schopnost porozumět

Výuka angličtiny v předškolním věku vychází ze stejného principu, jako když se malé děti učí mateřský jazyk, tj. ještě předtím, než jsou schopny samostatného projevu, jsou schopny rozumět základním významům. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoli sdělení formulovat. Učitel probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky, loutkami aj.

Využití her a pohybu

Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního učení hrou a dalšími činnostmi, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Hry jsou zábavné, vzrušující a koncipované tak, aby všechny děti měly příležitost vyniknout. Důležitým prostředkem k neverbální komunikaci a k odreagování je pohyb.

Také celé naše seznamování s angličtinou v MŠ je koncipováno převážně jako hra. Lektor děti s angličtinou seznamuje přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček a povídání, takže jsou v pohybu a v rámci hry se baví a zároveň učí. Výuka probíhá v angličtině. Základním předpokladem je dětem neříkat jednotlivá slovíčka a následně je překládat do cizího jazyka, ale komunikovat s nimi pomocí jednoduchých frází a pokynů přímo v angličtině a přitom vše názorně předvádět pomocí známých scének, předmětů a situací.

Nepřímé učení

Jazyk není pro děti oddělitelný od reality, kterou zažívají, tudíž nelze aplikovat klasickou výuku se slovy jako prvky. Místo toho zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové zvuky, které se
v nich objevují. Takovéto nepřímé učení je pro děti nejefektivnější.

Rozvíjení představivosti

Děti mají velkou fantazii a gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách jim umožňuje operovat s cizím jazykem stejně jako s mateřštinou.

Aktivace všech smyslů

Stejně jako si děti osvojují mateřštinu prostřednictvím více smyslového vnímání, zapojujeme více smyslů i při výuce angličtiny. Výuku zpestřujeme prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

Střídání činností

Děti se dokáží soustředit zpravidla jen několik minut, proto musí být výuka živá, pestrá a spojená s hrou a pohybem. Aktivity střídáme po pěti až deseti minutách, dle potřeby zařazujeme činnosti podněcující aktivitu a zklidňující činnosti.
U dětí se zvyšuje pocit jistoty a sebedůvěry, jsou-li často zapojovány aktivity, které jim jsou známé.

Upevňování

Častým opakováním děti získávají potřebnou sebedůvěru. Dítě potřebuje poměrně dlouhý čas na to, aby cizí jazyk vstřebalo, dříve než je schopno ho aktivně používat. Případný stres z mluvení odstraňujeme pomocí sborového opakování nebo metodou zábavného drilu.

Individuální přístup

Děti ocení individuální pozornost lektora. Důležitou roli při výuce má také pochvala - nejenom za samostatný projev, ale pokud možno již za snahu nebo správnou reakci.

Užití cizího/mateřského jazyka

Při výuce může být buď důsledně používán jen cizí jazyk (angličtina), někdy však může mít svůj účel i používání mateřského jazyka (zvyšuje sebejistotu, umožňuje dětem vyjádřit to, co v cizím jazyce vyjádřit nedokážou). Při užívání pouze cílového jazyka uplatňujeme ve zvýšené míře neverbální komunikační prostředky jako gesta, mimiku, využívání obrázků a názorných pomůcek.