Protiepidemiologické preventivní opatření od 1.9.2021

30.08.2021

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupuje škola
v souladu s Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy
 • každá osoba (vyjma dětí) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
  společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
 • škola věnuje zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění a neprodleně informuje zákonné zástupce, kteří jsou povinni si v co nejkratší době nemocné dítě převzít do péče
 • ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom,
  že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, škola na nutnost tohoto postupu opakovaně upozorňuje
 • ve škole probíhá průběžné větrání všech prostor
 • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
  vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí

 Informace :  MV ,    MZCR,    manuál MŠMT